Aabenraa Havn spiller hovedrolle i Sønderjyllands grønne omstilling

Aabenraa Havn har alle esser på hånden, når Danmark stiller om til grønt. Lykkes det at balancere den traditionelle havnedrift med nye grønne forretningsområder, kan havnen udvikles til regionalt fyrtårn og vækstlokomotiv. Interessen for Aabenraa Havn er derfor massiv både fra det officielle Danmark og blandt nogle af den grønne omstillings største virksomheder og aktører.

Aabenraa Havn sidder med om bordet, når der i disse år sættes turbo på den grønne omstilling i Danmark. Samarbejder og netværk som GreenPowerDenmark, Dansk Energis power-to-x-partnerskab og Uddannelses- og Forskningsministeriets MissionGreenFuels er blot enkelte af de vigtige indsatser, hvor den sønderjyske erhvervshavn er blevet inviteret helt ind i varmen. Det er en udvikling, der både går hånd i hånd med Sønderjyllands udpegning som dansk erhvervsfyrtårn inden for energi og sektorkobling og Aabenraa Havns særlige infrastruktur, beliggenhed og grønne potentiale. Aabenraa Havn kan derfor melde om overvældende interesse fra både nationale og internationale aktører.

– Vi er i en luksussituation, hvor Aabenraa Havn er meget attraktiv for nogle af de mest interessante aktører inden for grøn omstilling, og hvor vi som en af de få havne er inviteret til at påvirke og præge den grønne omstilling i Danmark. For os er det et privilegium at arbejde så tæt sammen med såvel ministerierne og det officielle Danmark som erhvervslivets helt store spillere om at omsætte den grønne dagsorden til konkret virkelighed. Det er en rolle, som vi er meget ydmyge over for, siger Henrik Thykjær, der er adm. direktør for Aabenraa Havn.

Forklaringen på, at Aabenraa Havn sidder med en hovednøgle til Sønderjyllands grønne omstilling er, at havnen har fået alle fire esser på hånden: For det første er den voksende søtransport den mest klimaskånsomme transportform. For det andet udses Aabenraa Havn til at få endnu større betydning for udskibning af vindmøllekomponenter og på sigt måske også produktion af dem på havnens arealer. For det tredje har Aabenraa Havn en infrastruktur, der gør den særligt velegnet til PtX-produktion. Og for det fjerde ligger Aabenraa havn usædvanlig godt strategisk placeret og er samtidig den eneste tilbageværende erhvervshavn i Sønderjylland.

Blå motorvej er mest klimavenlig

Aabenraa Havns første stærke kort er søtransportens fortsat voksende betydning for det samlede klimaaftryk. 76% af alle varer og råstoffer, der importeres til Danmark, kommer hertil ad søvejen. I fremtiden vil dette tal formegentligt vokse betragteligt, da EU har som målsætning, at 50% af godstransporten fra vejbanenettet skal være flyttet til sø og bane inden 2050. Det skyldes, at søtransport er den mest klimavenlige transportform, fordi skibe typisk har bedre brændstofseffektivitet og kan transportere store mængder gods på én gang. Som tommelfingerregel er søtransporten ca. fem gange mere klimavenlig end vejtransport.

– Det er de færreste, der tænker over, hvor mange af vores varer og råstoffer der kommer hertil ad søvejen, og hvor vigtigt den blå motorvej derfor er for såvel vores hverdag som for klimaaftrykket. De danske erhvervshavne er helt centrale for den grønne omstilling, men de er ved at blive en mangelvare. Her i Sønderjylland har vi f.eks. kun Aabenraa Havn tilbage, der samtidig udmærker sig ved at være den dybeste havn i den vestlige del af Østersø-området. Vi kan derfor tage nogle af de allerstørste skibe ind, og desto større last desto større reduktion af co2-udledningen pr. enhed gods. Dybden er derfor et meget væsentligt konkurrenceparameter for havnen, og virksomhedernes adgang til den og søvejen kan aflæses direkte på bundlinjen i både deres og regionens grønne regnskaber, siger Henrik Thykjær.

Vindmøllerne flytter ind

En anden faktor, der gør Aabenraa Havn en uundværlig spiller i den grønne omstilling, er havnens betydning for den danske vindmølleindustri og dermed den grønne omstilling. I dag kommer 56% af Danmarks energiforsyning fra vind, og dette tal vil stige i fremtiden.

Aabenraa Havn er allerede specialiseret i håndtering af vanskeligt projektgods som vindmøllekomponenter, og havnen er i dag én de blot fem danske udskibningshavne for vindmølleindustrien. Det er et forretningsområde i hastig vækst, men det er ikke den eneste grund til, at Aabenraa Havn og andre danske erhvervshavne kan vise sig helt afgørende for den fortsatte vindmølleproduktion. For i takt med, at vindmøllerne bliver større og større både i volumen og antal, vokser også udfordringerne med at håndtere de enorme komponenter. I dag produceres der over 200 meter høje vindmøller, og komponenterne er efterhånden så store, at de er meget vanskelige at transportere af vejnettet. Derfor er selve vindmølleproduktion allerede begyndt at rykke ind på eller nær de danske erhvervshavne for at minimere transportudfordringerne.

– Sammen med vindmølleindustrien kommer ofte en medfølgende klyngeindustri, og det ser vi allerede en begyndende tendens til på Aabenraa Havn. Dels er havnen attraktiv for de virksomheder, der producerer vindmøllekomponenter, og dels tiltrækker vi andre grønne virksomheder, der f.eks. arbejder med ressourceudvinding og genanvendelse. Så der begynder at tegne sig konturer af en grøn erhvervsklynge blandt havnens kunder som f.eks. SM Industries, Rimeco, Meldgaard og Nature Energy m.fl. I fremtiden vil nye virksomheder komme til i det omfang, vi har plads til det, og det kan både være direkte produktion af vindmøller og virksomheder, der f.eks. kan recycle nedslidte vindmøllevinger eller på andne måde beskæftiger sig med beslægtede forretningsområder, forklarer Henrik Thykjær.

Vil producere grønne brændstoffer til skibsfarten

Aabenraa Havns tredje es i ærmet er den særlige rolle, som havnen kan indtage i en fremtidig produktion af grønne brændstoffer til især skibsfarten. Da 28% af Danmarks samlede co2-udledning kommer fra transportsektoren, er sektorens omstilling en nødvendighed for, at Danmark kan indfri både de nationale og internationale klimamålsætninger. Internationalt har de 175 lande i FNs søfartsorganisation IMO, herunder Danmark, netop indgået en klimaaftale, der skal gøre den globale skibsfart klimaneutral i eller omkring 2050. Det kræver, at der sættes turbo på produktionen af grønne brændstoffer til skibsfarten.

Da der tidligere har ligget et kraftvarmeværk på Ensted Havn, der er en del af Aabenraa Havn, er der allerede en infrastruktur, der bakker op om PtX-produktion på havnens arealer. Samtidig er arealerne lokalplanlagt med tilladelse til virksomheder op miljøklasse syv, hvilket bl.a. omfatter fremstilling af vindmøller, recycling og produktion af fremtidens grønne brændstoffer. Hertil kommer den strategiske beliggenhed i forhold til transport, tankning og forsyningssikkerhed af bl.a. teknisk vand og grøn strøm.

– Alt peger på, at Aabenraa Havn i fremtiden kommer til at producere og/eller udskibe grønne brændstoffer til transportsektoren, fordi vi har unikke faciliteter og rammer til det. Aabenraa Havn er et naturligt centrum for PtX-produktion i vores del af landet, hvor vi har en særlig styrkeposition inden for energi og sektorkobling. Vores mål er at indfri Aabenraa Kommunens ambition om at skabe nye arbejdspladser på Ensted i løbet af de næste ti år, og viarbejder intenst med planlægningen af de fremtidige aktiviteter på Ensted. Vi er i konkrete forhandlinger om arealet, siger Henrik Thykjær.

Ligger i smørhullet

Det fjerde es, som Aabenraa Havn har på hånden, er den strategiske beliggenhed, for havnen ligger på mange måder i et smørhul. Det gælder både rent fysisk i forhold til de fremtidige havvindmølleparker i Østersøen, grænsen mellem Skandinavien og det kontinentale Europa samt havnens infrastruktur i forhold til PtX-produktion. Men det gælder også i overført betydning for synergien mellem havnens forskellige forretningsområder og udviklingspotentialer på den ene side og den syddanske erhvervsstruktur på den anden. For på Aabenraa Havn mødes samtlige erhvervsgrene i Syddanmark, og havnen har direkte betydning for deres trivsel og udvikling.

Den seneste konturanalyse fra Region Syd viser bl.a., at to af erhvervsgrene, som Aabenraa Havn har helt afgørende betydning for, også er områdets to mest potente erhvervsgrene. Den ene erhvervsgren er transport og handel, der alene i Aabenraa beskæftiger næsten 10.000 personer. Det er en sektor, der vokser i hele landsdelen, både i antal arbejdspladser og vækstgrader. Den anden erhvervsgren er en af de hurtigst voksende sektorer i Syddanmark generelt og i Aabenraa i særdeleshed, nemlig forsyningssektoren, der både rummer traditionel forsyning, renovering og energiforsyning. I perioden 2019-2021 er antallet af arbejdspladser i sektoren stedet med 35% i Aabenraa – i hele landet til sammenligning er branchen vokset 10% og i Syddanmark 15%. Hertil kommer Aabenraa Havns store betydning for såvel landbruget i Sønderjylland og Nordtyskland som hele den syddanske bygge- og anlægssektor.

– Havnens fremtid handler i høj grad om at bakke op om Sønderjyllands vigtigste erhvervssektorer. Mange tusinde syddanske arbejdspladser er afhængige af adgangen til Sønderjyllands eneste erhvervshavn. Vi har allerede særlige kompetencer inden for transport af projektgods og bulk, altså løst gods som f.eks. sand, grus, sten, cement, dyrefoder, korn og biomasse, der ikke kan transporteres i en container. Virksomhedernes behov for bulk er stigende, og havnen er afgørende for deres kerneforretning, konkurrenceevne og grønne bundlinje. Derfor skal vi værne om bulktransporten samtidig med, at vi udvikler de nye grønne forretningsområder. Heldigvis er det forretningsområder og erhvervsgrene, der supplerer heldigvis hinanden rigtig godt, slutter Henrik Thykjær.

For yderligere information kontakt venligst havnedirektør Henrik Thykjær på tlf. 21 29 47 90.

FAKTA: AABENRAA HAVN

· Aabenraa Havn er Sønderjyllands eneste erhvervshavn og en af de to dybeste havne i hele Østersø-området

· Mellem 1,6 og 2,0 mio. tons gods går årligt over kaj på Aabenraa Havn

· Ca. 400 skibe anløber årligt havnen

· Aabenraa Havn er arbejdsplads for ca. 300 medarbejdere i 12 havnerelaterede virksomheder, der ligger på havnen, heriblandt Aalborg Portland, Stema Shipping, Faxe Kalk, E. Krag, Ewers og Nature Energy

· Aabenraa Havn er specialiseret i bulk og projektgods til især bygge- og anlægsbranchen, landbrugssektoren samt industri og virksomheder inden for bæredygtighed og grøn omstilling

· Flere end 2.000 sønderjyske arbejdspladser er afhængige af søtransport via Aabenraa Havn

· I 2021 overtog Aabenraa Havn Ensted Havn, der skal udvikles til vækstcentrum for virksomheder inden for grøn energi og PtX. Det er et nyt og supplerende forretningsområde for Aabenraa Havn, målsætningen er at fordoble havnens omsætning og skabe +300 arbejdspladser over fem til ti år

· Aabenraa Havn er en af Danmarks fem udskibningshavne for vindmølleindustrien

· Aabenraa Havn er 100% selvfinansierende og har fire selvstændige indtægtskilder: Skibsafgifter, vareafgifter, salg af maskintimer og lejeindtægter

PÅ DEN BLÅ MOTORVEJ

· 76% af alle varer og råstoffer kommer til Danmark via søvejen

· Søvejen er den mest klimavenlige transportform og er ca. fem gange mere klimavenlig end vejtransport

· Det er EU’s ambition at flytte 50% af vejtransport over 300 km til sø og bane i 2050

· 28% af Danmarks samlede CO2-udledning kommer fra transport. Skibsfartens bidrag er 2,5 %

· Det blå Danmark beskæftiger 100.000 danskere

· Produktionen i Det blå Danmark udgør 10,5% af den samlede produktion og 4,8% af bruttotilvæksten