Skibsaffald

Håndtering af affald på Aabenraa Havn

Skibe har pligt til at aflevere affald, når de anløber danske havne. På Aabenraa Havn findes effektive og miljøvenlige ordninger for modtagelse og håndtering af affald.

Slop-olie


Aflevering af slop-olie på Aabenraa Havn

Slop og andet flydende olieholdigt affald modtages i henhold til lovgivning om modtagerordning for affald fra skibe. Afleveringen skal aftales med Aabenraa Havn, senest 24 timer før ankomst.

Olieaffaldet bliver afhentet i 1 m3 store dunke, hvorefter Avista Oil varetager indsamlingen og kører det til behandling. Olierne genraffineres således, at skadelige tungmetaller samt andre forurenende stoffer fjernes.

Skibene skal selv sørge for at pumpe olieaffaldet til disse beholdere. Det er muligt at få leveret en mobil tankvogn til aflevering af olieaffald ved alle kajer

Slop og andet flydende olieholdigt affald modtages i henhold til
gældende lovning om modtageordninger for affald fra skibe.
Der kan afleveres 1 m3 uden beregning.

Afleveringspligt

Alle skibe har pligt til at aflevere affald, når de anløber danske havne. Skibe er dog undtaget afleveringspligten, hvis der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares om bord, og hvis affaldet, sammen med senere frembragt affald, kan afleveres til en senere havn. Skibe, der skal aflevere affald, skal udfylde en anmeldelsesformular/Waste Notification Formular.

Affaldshåndtering

Aabenraa Havn har etableret effektive ordninger for modtagelse af affald og medvirker dermed til, at der kan opnås en miljømæssigt forsvarlig håndtering af skibes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det så nemt som muligt for skibe, som anløber havnen, at aflevere deres affald, så det undgås, at affald udledes eller dumpes i havet.

Affaldshåndteringsplan samt Waste Notification Formular kan erhverves via nedenstående links:

affaldsplan

Affaldsplan 2022-2025

Anmeldelsesformular

Waste notification formular