Aabenraa Havn og RIMECO udvider sammen og hver for sig

Bag Enstedværkets høje hegn og solide stålport ud mod Flensborgvej servicerer Aabenraa Havn erhvervslivet ved at udleje bygninger og udendørs arealer. RIMECO Aktieselskab er en af de virksomheder, som benytter sig af denne service. RIMECO, som allerede nogle år har været lejer hos Aabenraa Havn, har nu udvidet ved at leje yderligere 10.000 m2 for dække en udvidelse indenfor genvinding og forædling af jern- og metalskrot.

Enstedværkets blok 2, også kaldet EV2, var færdigt nedrevet i efteråret 2017, hvor Aabenraa Havn overtog området, som blev navngivet Aabenraa Industrihavn. Siden da har Aabenraa Havn arbejdet koncentreret med at udvikle området, som skal være et supplement til den bynære havn. I Aabenraa Industrihavn er der plads til tung industri, og bl.a. er målet for Aabenraa Havn at etablere et ”Miljø-Cluster” (Miljø-Klynge), som skal tiltrække virksomheder, der er specialiseret indenfor cirkulær økonomi – bl.a. sortering og forædling af affald.

Bestyrelsesformand for Aabenraa Havn, Erwin Andresen, udtaler, at det er glædeligt at se, at en lokal forankret Aabenraa virksomhed som RIMECO hurtigt benyttede sig af mulighederne på det nye område ved det tidligere Enstedværk. RIMECO var derfor med til at bekræfte, at Aabenraa Havns bestyrelse med sin strategiske satsning på at ville tiltrække virksomheder indenfor bæredygtighed viste sig at være rigtig.

Henrik Thykjær, der er direktør for Aabenraa Havn, siger: ”Vi har arbejdet intensivt på at udleje bygninger og arealer i Aabenraa Industrihavn, og det går fremad, som det skal. Behandling af genbrugsmaterialer, herunder forædling indenfor specialområder, har stor samfundsmæssig fokus og værdi, hvilket understøttes af Folketingets vedtagelse i juni i år af en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Vi har derfor fokus på netop dette område, når vi søger lejere. Vi vil gerne etablere gode rammer for relevante virksomheder, og vi ved, at virksomheder i den branche gerne vil være tæt på andre virksomheder i samme eller i en tilknyttet branche, idet det giver stordriftsfordele og mulighed for at arbejde sammen uden at skulle transportere gods over større strækninger. Derfor vil vi gerne have flere virksomheder indenfor genbrugs- og forædlingsindustrien.”

Henrik Thykjær supplerer med, at det glæder ham at kunne udleje yderligere arealer og haller til RIMECO, der er en lokalt forankret virksomhed, der med sit store netværk kan være med til at trække andre virksomheder til området.
2

RIMECO har i mange år beskæftiget sig med nedbrydning af større industrianlæg, og det er da også RIMECO, der har stået for nedbrydningen af EV2 og nu er i gang med nedbrydningen af EV3 – området hvor den 184 m høje skorsten står. RIMECO beskæftiger sig herudover med genvinding samt køb og salg af metalskrot internationalt, men en ny aktivitet fylder nu så meget, at man har været nødt til at leje mere plads i Aabenraa Industrihavn.

Klaus Peter Riggelsen, der er direktør for RIMECO siger: ”Verden går i en retning, hvor mindre og mindre havner på lossepladser, mens mere og mere forædles og genanvendes. Vi har i nogle år beskæftiget os med køb, neddeling og salg af kabelskrot. I 2018 anskaffede vi et stort, specialdesignet anlæg, som næsten helautomatisk neddeler og sorterer metalskrot i sorter svarende til, hvad metallerne oprindeligt bestod af – f.eks. plast, gummi, PVC, kobber, messing, bly, glas, PVC og jern, og det sælger vi i koncentreret form til forskellige virksomheder i Europa, som genbruger materialerne”.

Klaus Peter Riggelsen fortæller, at anlægget, der neddeler metallerne, er opstillet i den gamle halmhal på Ensted Værket, og at RIMECO har så stor efterspørgsel efter sin ekspertise, at man har valgt at investere i endnu et anlæg, som er større og mere avanceret end det bestående, og som skal opsættes i de haller, som RIMECO netop har lejet af Aabenraa Havn. RIMECO disponerer i dag over haller på i alt 6.200 m2 og udendørs kørsels- og oplagsarealer på 21.760 m2.

Henrik Thykjær og Klaus Peter Riggelsen udtaler samstemmende, at man har et rigtigt godt samarbejde om den nedbrydning, der foregår på Enstedværket, og at dette gode samarbejde nu er fortsat i parternes roller som hhv. udlejer og lejer.

RIMECO er for øjeblikket ved at nedbryde Ensted Værkets blok 3 (EV3). Dette arbejde forventes afsluttet i efteråret 2020, hvorefter området overgår til Aabenraa Kommune, der sammen med Aabenraa Havn vil udvikle dette område til erhvervsmæssig anvendelse. Herefter vil der på stedet være 300.000 m2 erhvervsareal til rådighed, hvoraf 50.000 m2 vil være bebygget. Når Vattenfall i 2021 forlader kulhavnen, der også overgår til Aabenraa Kommune, vil der komme yderligere 134.000 m2 til samt en kaj med en længde på 300 meter.

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT VENLIGST:
Aabenraa Havn: Havnedirektør Henrik Thykjær, Mobilnummer + 45 21 29 47 90
RIMECO Aktieselskab: Direktør Klaus Peter Riggelsen, Mobilnummer + 45 40 11 28 82