Anløbsforbud mod russiske skibe

Anløbsforbud mod russiske skibe
Efter den 16. april 2022 vil det være forbudt for havne i EU at modtage fartøjer, der er registreret under russisk flag.
I forbindelse med Den Europæiske Unions 5. sanktionspakke mod Rusland, er der den 8. april 2022 vedtaget et forbud mod russisk flagede fartøjers adgang til danske havne. Sanktionerne fremgår af forordning nr. 2022/576 af 8. april 2022 , der er direkte gældende i Danmark, og som tilsidesætter havnenes modtagepligt for de omhandlede fartøjer.
I henhold til forordningen er det således efter den 16. april 2022 forbudt at give adgang til EU-havne for fartøjer, der er registreret under russisk flag. Forbuddet gælder også for fartøjer, der har skiftet deres russiske flag eller deres registrering til en hvilken som helst anden stats flag eller register efter den 24. februar 2022.

Det er således den lokale havnemyndighed, der skal sikre, at den konkrete havn ikke anløbes af fartøjer, der har forbud mod adgang til danske havne.
Modtagelse af fartøjer omfattet af forbuddet er strafbelagt i medfør af straffelovens § 110c, stk. 3.

Hvis en havnemyndighed har mistanke om, at et konkret skib er omflaget i perioden efter 24. februar 2022, kan havnemyndigheden kontakte Trafikstyrelsen på maritimsikring@trafikstyrelsen.dk med henblik på afklaring af mistanken, som om nødvendigt retter henvendelse til Søfartsstyrelsen.
For øvrige spørgsmål kan havnemyndigheden kontakte Trafikstyrelsen på info@trafikstyrelsen.dk.

Afvisning af fartøjet
Hvis en havn bliver bekendt med, at et fartøj under russisk flag nærmer sig havnen, skal havnen kontakte skibet evt. via Lyngby Radio, som kan oprette en VHF-radio forbindelse mellem havnen og skibets VHF-radio, og orientere om, at skibet er omfattet af forbuddet mod russisk flagede fartøjers adgang til danske havne.

Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen kontrollerer to gange dagligt i SafeSeaNe, og i National Single Window (NSW)/THETIS, om der er anmeldt ankomst af russisk flagede fartøjer. I bekræftende fald giver Trafikstyrelsen besked til den havn, hvortil der er anmeldt ankomst.

Det skal understreges, at anløbsforbuddet også gælder russisk flagede skibe, der ikke indrapporterer til SafeSeaNet og NSW/THETIS.
Såfremt der er russiske flagede fartøjer i danske havne, når forbuddet træder i kraft natten efter den 16. april 2022, skal pågældende havn orientere skibsføreren om, at fartøjet er omfattet af forbuddet og skal forlade havnen.

 

Omfattede fartøjer
Anløbsforbuddet gælder for:

Et skib, der falder ind under de relevante internationale konventioners anvendelsesområde.
En yacht med en længde på 15 meter eller derover, som ikke fragter gods, og som medfører højst 12 passagerer.
Et fritidsfartøj eller et personligt fartøj som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU.

Forbuddet gælder således både skibe, der fragter gods og for fritidsfartøjer.

Undtagelser
Forbuddet gælder ikke for fartøjer, der har behov for hjælp og har fået anvist et nødområde/nødhavneanløb af hensyn til sikker-heden til søs eller for at redde liv til søs.
Forordningen indeholder muligheder for, at et russisk skib kan opnå dispensation fra forbuddet mod anløb af danske havne. Såfremt en havn ønsker, at et skib skal undtages for forbuddet under henvisning til undtagelsesbestemmelserne nævnt i forordningens Artikel 3ae, fremsendes begrundet dispensationsanmodning til Trafikstyrelsen.